Toiminta

TEATTERIKESKUKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020

JÄSENTEN RAHOITUKSEN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAMINEN

•Teatterikeskus puhuu aktiivisesti ja laajasti Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) jakamien esittävän taiteen harkinnanvaraisten avustusten kasvattamisen puolesta, jotta esittävän taiteen vapaan kentän toimintaedellytykset paranevat. Teatterikeskus ottaa kantaa taide- ja kulttuuripoliittisiin muutoksiin tuoden ilmi vapaan kentän toimijoiden näkökulman ja tarpeet.

• Teatterikeskus viestii kunnallisille päättäjille esittävän taiteen vapaan ammattilaiskentän merkityksestä kunnissa. Tavoitteena on lisätä kuntapäättäjien ymmärrystä esittävän taiteen vapaan kentän olosuhteista sekä vaikuttaa suotuisasti kunnallisten tukien kasvattamiseen.

• Teatterikeskus puhuu Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) organisaation kehittämisen, vertaisarviointijärjestelmän uudistamisen ja resurssien lisäämisen puolesta. Taiken nykyisen kaltainen avustustoiminta ei palvele esittävän taiteen vapaan kentän kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Taiken toiminnan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä tulee parantaa sekä toiminnan joustavuutta ja viestintää tulee kehittää.

• Teatterikeskus puhuu vaikuttamistyössään sen puolesta, että valtion kulttuuribudjetti tulisi nostaa yhteen prosenttiin valtion budjetista. Yhä suurempi osuus taiteen ja kulttuurin määrärahoista tulisi rahoittaa budjettirahoituksella ja suhteessa vähentää Veikkaus Oy:n tuotoista muodostuvaa rahoituksen osuutta.

• Teatterikeskus edistää soveltavan taiteen tunnettuutta ja rahoitusmahdollisuuksien kehittymistä yhteistyössä soveltavaa taidetta tekevien jäsenyhteisöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.


JÄSENTEN TOIMINNAN KEHITTYMISEN TUKEMINEN

• Teatterikeskuksen tavoitteena on vahvistaa jäsenyhteisöjen toimintaedellytyksiä niin että ne ovat ammattimaisesti toimivia työnantajia ja kaikille turvallisia ja tasa-arvoisia työskentely-ympäristöjä. Teatterikeskus tukee jäseniään toiminnan kehittämisen, henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin osa-alueilla.

• Teatterikeskuksen osallistaa jäsenyhteisöjä keskustelemaan järjestön toiminnasta ja edunvalvonnan painopisteistä sekä tuo jäseniä yhteen tutustumaan ja verkostoitumaan jäsenistöstä koostuvissa työryhmissä.

• Teatterikeskus neuvoo ja auttaa jäseniään esimerkiksi rahoitukseen, toiminnan kehittämiseen ja organisaatioiden mahdollisiin ongelmatilanteisiin liittyvissä asioissa.

• Teatterikeskus on mukana hankkeissa, joiden avulla tuetaan esittävän taiteen vapaan kentän toimijoiden kiertuetoimintaa ja uusien verkostojen syntymistä kotimaassa.


TEATTERIKESKUS KEHITTÄÄ OMAA TOIMINTAANSA

• Teatterikeskuksen tavoitteena on kasvaa nykyistäkin laajemmin koko esittävän taiteen vapaan kentän edunvalvojaksi. Teatterikeskus toivottaa tervetulleeksi jäsenikseen suomalaiset esittävän taiteen ammattiyhteisöt genrerajat ylittäen.

• Teatterikeskus kehittää toimintaansa ja jäsenpalveluitaan jäseniään ja näiden tarpeita kuunnellen, Teatterikeskuksen tavoitteena on jatkossa edistää myös jäsentensä kansainvälisiä pyrkimyksiä ja kontaktien syntymistä, esimerkiksi yhteistyössä esittävän taiteen kentän tiedotuskeskusten kanssa.

• Teatterikeskus tekee hyvää yhteistyötä esittävän taiteen kentän muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa sekä kartoittaa uusia yhteistyökumppaneita ja hankemahdollisuuksia.

• Teatterikeskus rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä yleisavustuksella sekä jäsenpalveluista saamillaan tuotoilla.

 

Tutustu Teatterikeskuksen toimintasuunnitelmaan 2020 >>