Hyvät toimintavat luovat hyvinvointia vapaan kentän ammattiteattereihin

Minkälaiset toimintatavat tukevat teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella toimivien ammattiteatterien hallitustyötä, viestintää ja sitä kautta organisaatioiden työhyvinvointia? Teatteri Vanha Jukon hallituksen puheenjohtaja Jenni Saario keräsi opinnäytetyössään joukkoistamalla kehittämisehdotuksia vapaan kentän ammattiteattereilta ja kokosi listan kymmenestä hyvinvointia lisäävästä toimintavasta.

  1. Tehdään viestintäsuunnitelma, johon on kirjattu asiat, joista viestitään sekä viestintävastuut ja aikataulut. Näin toiminta muuttuu rutinoiduttuaan aiempaa helpommaksi. Koskee erityisesti sisäistä mutta myös ulkoista viestintää.
  2. Selkiytetään visio ja strategia. Selkeät sekä yhteisesti työstetyt ja ymmärretyt visio ja strategia lisäävät tavoitteellista toimintaa teatterissa.
  3. Toimitaan suunnitelmallisesti. Hyvä toiminnan ja toiminnanosien kuten markkinoinnin tai produktion etenemisen aikataulutus riittävän ajoissa helpottaa asianosaisten omaa ajankäytön suunnittelua ja kokonaisuuden hallinnan tunnetta.
  4. Tehdään vastuukartta, josta näkee työnjaon sekä sen, kenen vastuulla mikäkin asia viime kädessä on. Tärkeää on myös pitää huoli siitä, että mikään tehtävä ei ole sellainen, että sen osaa vain yksi ihminen.
  5. Selkeytetään päätöksentekoa. Teatterit haluavat pitää kiinni demokraattisuudesta, mutta tärkeää on tietää kuka tekee ja minkätasoisia päätöksiä. Tehdyistä päätöksistä tulee tiedottaa jäsenistöä tai työntekijöitä.
  6. Luodaan vakituiset ja kaikille sopivat kokousajat. Vakituiset kokousajat ja -käytännöt lisäävät kaikkien osallistumismahdollisuuksia ja sitouttaminen kokouksiin onnistuu paremmin.
  7. Tehdään talousasiat tutuksi kaikille. Hallituksella tulee olla riittävästi taitoa talousasioista huolehtimiseen. On tärkeää tiedottaa jäsenistölle tai työntekijöille taloustilanteesta ja siihen vaikuttavista asioista.
  8. Otetaan käyttöön työajanseuranta. Työajanseuranta on monipuolinen työkalu, joka paljastaa vuodenkierrossa olevat erilaiset henkilöresurssitilanteet. Se tekee myös talkootyön määrän näkyväksi.
  9. Otetaan työhyvinvointi puheeksi ja perustetaan tyhy-kassa. Työhyvinvoinnista puhuminen viestii, että työhyvinvointi on teatterille tärkeä asia ja tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden tuoda omia ajatuksiaan asiasta esille. Myös teatterille perustettavalla tyhy-kassalla on jäsenistölle henkinen merkitys, vaikka panos olisi rahallisesti pieni.
  10. Tutustutaan kotiläksynä yhdistyslakiin. Ainakin teatterin hallituksen jäsenten on suotavaa tuntea lain perusteet.

Lue Jenni Saarion opinnäytetyö Draamaa näyttämöllä – ryhti hallituksessa kokonaisuudessaan täältä.