Uupumusta ja innostusta – Opinnäytetyö vapaan kentän tuottajien työhyvinvoinnista valmistunut

Kuvituskuva post-it lappuja

Miten voivat tuottajat esittävän taiteen vapaalla kentällä? Millaiset tekijät tukevat tuottajien työhyvinvointia ja mitkä asiat vaikuttavat negatiivisesti jaksamiseen?

Teatterikeskus toimi tilaajana Niina Juutilaisen opinnäytetyössä Kohti työhyvinvointia tuottaja!, joka valmistui joulukuussa 2019. Esittävien taiteiden vapaalla kentällä tuottajat ja toiminnanjohtajat ovat monesti ryhmiensä ainoita vakituisesti palkattuja työntekijöitä tai kollegoita samassa työyhteisössä on vain muutama. He ovat ammatti-identiteetiltään moniosaajia, jotka hoitavat laajaa tehtävänkirjoa somepäivityksistä työsopimuksiin.

Idea opinnäytetyöhön lähti Juutilaisen omasta kokemuksesta tuottajana vapaan kentän teatterissa ja työn kuormittavuuden aiheuttamasta työuupumuksesta. Teatterikeskuksessa oli myös hypoteesi, että vapaan kentän tuottajat laajemminkin uupuvat työssään, mikä aiheuttaa organisaatioissa turhan usein henkilöstövaihdoksia, jotka taas kuluttavat resursseja uusien työntekijöiden etsimiseen ja perehdyttämiseen. Hypoteesia vahvisti keskustelut tuottajien hyvinvoinnista ja monialaisesta työnkuvasta Teatterikeskuksen ja Suomen Teatterit ry:n järjestämässä Tuottajapäivässä syksyllä 2018.

Juutilainen teki osana opinnäytetyötään kyselyn esittävän taiteen vapaan kentän tuottajille, toiminnanjohtajille tai vastaavia töitä tekeville henkilöille. Juutilainen lähetti työhyvinvointia koskevan kyselyn sähköpostitse 85 henkilölle, jotka työskentelivät sellaisissa esittävän taiteen yhteisöissä, jotka saavat säännöllistä toiminta-avustusta Taiteen edistämiskeskukselta. Kyselyyn vastasi 45 henkilöä, mitä voidaan pitää hyvänä kattavuutena ja kyselyn tuloksia voidaan tulkita uskottavana esityksenä kentällä koetusta hyvinvoinnista. Kyselyn lisäksi Juutilainen käytti hyväksi omia kokemuksiaan kentällä työskentelemisestä sekä aiempia tutkimuksia ja teoriaa työhyvinvoinnista.

Kyselyn tulokset todistavat karulla tavalla tuottajien työn kuormittavuudesta: jopa 73,9 % vastaajista on kokenut työnsä henkisesti raskaaksi tai kuormittavaksi ja 69,6 % vastasi kokeneensa jonkun verran tai runsaasti työssään uupumusta tai sen oireita. Jopa puolet vastaajista oli harkinnut työpaikan tai alan vaihtoa ja vain 20 % vastaajista koki palkkansa vastaavan työn vaativuutta, määrää ja vastuuta.

Kuormitusta ja uupumusta aiheuttivat kyselyn mukaan mm. organisaatioiden taloudellisen tilanteen epävarmuus ja puutteellinen (julkinen) rahoitus, liiallinen työmäärä suhteessa käytettävissä olevaan aikaan, epäpätevä johtaminen, organisaatioiden puutteelliset henkilöstöresurssit, työn yksinäisyys ja sisäisen viestinnän ongelmat organisaatioiden sisällä.

Kyselyn mukaan kuitenkin suurin osa vastaajista kokee, että heidän työnsä on merkityksellistä ja mielenkiintoista ja että heidän työtään arvostetaan työyhteisössä. Vastaajat kokivat myös runsaasti työn imua eli innostuneisuutta, uppoutumista ja omistautumista työllensä. Jopa 80 % vastaajista koki päätyneensä alalle kutsumuksen eli omakohtaisen motivaation, harrastuneisuuden tai kiinnostuksen kautta.

Merkittävimmiksi työssäjaksamista tukeviksi tekijöiksi vastaajat nimesivät mm. riittävän vapaa-ajan ja palautumisen, intohimon ja rakkauden taiteeseen, monipuoliset työtehtävät, tunteen omasta osaamisesta, mukavan työyhteisön ja vertaistuen kentän muiden toimijoiden kanssa.

Juutilaisen tekemä kysely todisti, että esittävän taiteen vapaalla kentällä työskentelevällä on suuri riski uupua työssään, mikä pahimmillaan aiheuttaa osaamisen ja tietotaidon menetyksen kentällä toimivista organisaatioista.

Niina Juutilainen kuva

Työ tuotti arvokasta ja ajankohtaista tutkimustietoa, jonka perusteella Teatterikeskuksen koulutuksia ja tulevaisuuden hankkeita voidaan suunnitella. Meidän tulee edelleen keskittyä tuottajien jaksamisen parantamiseen, organisaatioiden sisäisen viestinnän kehittämiseen sekä työnantajaosaamisen ja esimiestyön vahvistamiseen, jotta esittävän taiteen vapaan kentän taitavat ja intohimolla työhönsä suhtautuvat tuottajat ja toiminnanjohtajat eivät uuvu työtaakkansa alle.

Teatterikeskus jatkaa Suomen Teatterit ry:n kanssa Tuottajapäivien järjestämistä. Seuraava Tuottajapäivä on tiistaina 4.2.2020 Teatterimuseossa Helsingissä ja Niina Juutilainen on myös mukana kertomassa opinnäytetyönsä tuloksista tarkemmin.

Niina Juutilaisen opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa täällä >>

Katso helmikuun Tuottajapäivän ohjelma ja ilmoittautumisohjeet >>

Niina Juutilaisen blogikirjoitusten sarja samasta aiheesta Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Meteli-verkkolehdessä.
Lue ensimmäinen osa täällä >> ja toinen osa täällä >>

 

Teksti: Kaisa Paavolainen
Kuvat: Canva ja Niina Juutilainen