Avoin kirje Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistymiseen liittyen

Helsingissä 19.10.2020

Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallitus ja toiminnanjohtaja
Tanssin tiedotuskeskuksen hallitus ja toiminnanjohtaja


Arvoisat vastaanottajat,

Teatterikeskus edustaa 50:tä esittävän taiteen vapaan kentän ammattiorganisaatiota. Järjestönä olemme tehneet runsaasti hyvin toimivaa yhteistyötä Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten kanssa erityisesti kulttuuripoliittisessa edunvalvonnassa. Näemme että tiedotuskeskusten yhdistymiseen liittyy paljon potentiaalia ja olemme päättäneet järjestönä kannattaa yhdistymistä.

Jäsenistöstämme ja sirkuksen kentän ammattiyhteisöistä on kuitenkin noussut esille huoli yhdistymiseen liittyvistä mahdollisista uhkakuvista. Teatterikeskus ymmärtää esille tulleen huolen ja haluaa tällä kirjeellä tuoda Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten hallitusten ja toiminnanjohtajien tietoon, että toivomme mahdollisen uuden tiedotuskeskuksen ottavan esitetyt uhkakuvat vakavasti ja kiinnittämään huomiota niiden torjumiseen tulevaisuudessa.

Suurin yksittäinen huoli on liittynyt mahdollisen uuden tiedotuskeskuksen sääntöön jäsenistön kokoonpanosta ja kysymykseen siitä, että kaikki nykyiset Sirkuksen tiedotuskeskuksen jäsenet eivät olisi sinällään oikeutettuja olemaan uuden tiedotuskeskuksen jäseniä. Jäsenyyskysymystä tulee tarkastella säännöllisesti, kun uuden tiedotuskeskuksen toiminta muotoutuu ja kun nähdään, miten sirkuskentän ääni tulee käytännössä kuulluksi ehdotetun sääntökirjauksen kanssa. Teatterikeskus ehdottaa, että mahdollinen uusi tiedotuskeskus voi tehdä tarvittaessa myöhemmin sääntöihinsä muutoksia, jos näyttää siltä, että ehdotettu kirjaus jättää osan sirkuskentästä selvästi toiminnan ja siihen vaikuttamisen ulkopuolelle.

Teatterikeskus on valmis edustamaan sirkuksen vapaan kentän yhteisöjä vielä nykyistä laajemmin sekä omassa edunvalvontatyössään että mahdollisen uuden tiedotuskeskuksen jäsenenä. Järjestökentän näkökulmasta olisi myös kannatettavaa, että sirkuksen ammattilaiset liittyisivät laajasti Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST:n jäseneksi ja toisivat äänensä kuuluviin voimakkaammin myös sitä kautta. Näiden kahden olemassa olevan järjestön ja mahdollisen uuden tiedotuskeskuksen kautta sirkuksen ammattilaiskenttä olisi laajasti edustettuna suomalaisessa taidepoliittisessa keskustelussa.

Yhdistymissopimuksessa sanotaan, että ”Strategian ja siitä johdettujen toimenpiteiden toteutumisen evaluointiin ja toiminnan kehittämisen tueksi luodaan jatkuva prosessi, johon sisältyy dialogi sekä jäsenyhteisöjen että Tiedotuskeskuksen palvelujen käyttäjien kanssa.” Teatterikeskus haluaa painottaa, että tämä hyvin tärkeä osa mahdollisen uuden tiedotuskeskuksen toiminnan kehittymistä ja että dialogia ja seurantaa tulee aktiivisesti ylläpitää jo ennen uuden strategian valmistumista.

Kuten jo mainittu, Teatterikeskus näkee yhdistymisessä hyviä puolia ja äänestää siksi tiedotuskeskusten kokouksissa sen puolesta. Pienissä organisaatioissa vastuut ja työtehtävät ovat usein yksittäisten ihmisten harteilla, mikä tekee organisaatiosta haavoittuvaisia, jos esimerkiksi yksittäinen työntekijä sairastuu eikä hänelle löydy organisaatiosta korvaajaa. Vapaan kentän yhteisöillä on tästä liiankin paljon kokemusta, ja siksi on tärkeää, että mahdollisuus isompaan ja siten vahvempaan ja luotettavampaan organisaatioon tunnistetaan ja hyödynnetään.

Rahapelitoiminnan tuottojen vähentyminen ja niiden kautta taide- ja kulttuurikenttään kohdistuvat rahoitusleikkaukset ovat todellinen uhka paitsi taiteen tekijöille, myös kentän tukiorganisaatioille. Suurempi organisaatio pystyy ottamaan mahdolliset rahoitusleikkaukset paremmin vastaan ilman että palvelutaso kentän suuntaan kärsii välittömästi.

Teatterikeskus toivoo, että mahdollisessa uudessa tiedotuskeskuksessa voidaan ottaa huomioon se, miten läheiseksi sirkuksen ammattilaiskenttä on kokenut nykyisen tiedotuskeskuksen. Kenttä on kuvannut suhdetta tiedotuskeskukseen välittömäksi ja lämpimäksi. Teatterikeskuksen näkökulmasta on hyvä, että mahdollisessa uudessa tiedotuskeskuksessa pyritään suunnittelemaan viestintä tästä lähtökohdasta ja painottamaan kentälle päin yhteydenottamisen helppoutta ja matalaa kynnystä jatkossakin.

Teatterikeskus on tehnyt valinnan edustaa laajasti esittävän taiteen vapaan kentän organisaatioita, genrerajoista riippumatta. Koska nyt jo on nähtävissä, että taiteessa genrerajat liudentuvat jatkuvasti eivätkä tekijät halua välttämättä sijoittaa itseään tiettyyn ”lokeroon”, on luontevaa, että myös järjestötasolla liikutaan kohti laajempia esittävän taiteen kokonaisuuksia ja nähdään eri genrejä yhdistävät puolet. Haluamme korostaa, että tällaisen yhdistymisen ei pidä tarkoittaa esimerkiksi sirkuksen erityispiirteiden huomioimisen vähentymistä tai sirkuksen toimijoiden erilaisten tarpeiden väheksymistä.

Uskomme kuitenkin, että nykyisten tiedotuskeskusten henkilökunta, alansa huipputaitavat asiantuntijat, tulevat huolehtimaan, että sekä sirkuksen että tanssin etu säilyy – ja vahvistuu – uudessakin tiedotuskeskuksessa.

Teatterikeskuksen hallituksen puolesta,

Kaisa Paavolainen, vt. toiminnanjohtaja